fbpx

תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון & מדיניות פרטיות

מבוא
חברת יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ, ח.פ. 515590008 (להלן: "החברה") הינה המפעילה של אתר האינטרנט "yummyyummy.co.il" (להלן: "האתר ו/או היישום").

תנאי השימוש

השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין, כפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 
להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישום. נא קראו אותם בתשומת לב והקפדה.
שימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין. 

הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישום, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים – לטובת כולנו. 

לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד, כמובן, לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה. 

תכולת היישום

יישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק:
מלל, ידיעות, דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ כשירות לציבור, הפניות ליישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים") כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליות, פורומים, "צ'אטים", יישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. 

מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.

קישורים המופעים בישום, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ לא תהא אחראית בשום דרך ליישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות היישומים להם יפנו קישורים. 

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישום, על אחריות המשתמש בלבד. יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ אינה מתחיבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש, קורא, או כל אדם אחר. 

יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שייגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום, תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 

הגבלות שימוש

להזכירכם – שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם.לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגרוע מהכלל.
איסור על שימוש בלתי חוקי – שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה . 

שימוש אישי בלבד – היישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים, הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'. 

איסור על העתקה – חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים בישום, בין שנמסרו על ידי יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום. 

איסור על שימוש – חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהיישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת. 

איסור על הכנסת שינויים – חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישום, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו. 

איסור על פגיעה בישום, תכניו חל איסור מפורש לשגר ליישום קבצים, אשר עלולים לפגוע בישום, ו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותו, יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם. 

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד. 

על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדין. לשם דוגמה והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים, אין בפירוט כדי מהכלל. 

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

א. הפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלו. ב. הסתה ו/או המרדה. ג. סיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פלילית. ד. סיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחית. ה. שימוש בלשון הרע. ו. פגיעה בפרטיות. ז. פרסום דברי תועבה מכל סוג. ח. פגיעה ברגשות מכל סוג שהוא. ט. פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, משדרים, מבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצר. י. פגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגם, סימן מסחר, פטנט, בין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לווא. יא. מידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות. 

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכנים, יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה. 

יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור. 

בכלל זה שומרת יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות כללי שימוש אלו, תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע ביאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ בעסקיה, בלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה. 

אבטחת מידע ופרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישום, תהווה הסכמה והיתר יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות יישום זה לרבות, שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם. 

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ  ומוצריה , לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי "טופס ההצטרפות" שבישום. 

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ. 

דואר שיווקי ישלח במידת הצורך, בתהליך ההרשמה הלקוח מסכים כי ישלחו דברי דואר מטעמנו בהתאם להוראות החוק.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, במייל  yummycompany15@gmail.com

זכויות

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. 

סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו.
בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם.
מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר. 

לתשומת לבך יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום . 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה ל יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שיאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך. 

בכלל זה תהא יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של היישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ רשאית לשכפל, להעתיק להפיץ ולשווק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך. 

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ליאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ ו/או לכל אדם אחר. 

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה. 

יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור. 

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה גובה דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר כמתפרסם באתר. המשלוח יגיע עד כשעה וחצי ללקוח.

 

מידע תזונתי

  1. התכנים באתר נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור באתר זה אינו בא במקום יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע על מנת לקבל יעוץ שכזה. מטעמים אלו אין לראות באמור באתר משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד.
  2. אין להסתמך על עובדי החברה כמקור למידע רפואי, דיאטטי או אלרגני כלשהו.
  3. לתשומת לב: המנות יכולות להכיל, וחלקן אף מכילות, אלרגנים ממינים שונים לרבות: מוצרי חלב, שומשום, ביצים, אגוזים ממינים שונים, שקדים, בוטנים, גלוטן וכו'. המנות אינן מיוצרות בסביבה הנקייה מחומרים אלרגניים ולכן האזהרה מתייחסת לכלל המנות.
  4. מרבית המנות של החברה מיוצרות מחומרים שזמינותם וערכם התזונתי משתנה בהתאם לעונות השנה ולזנים השונים של חלק מהמוצרים. כמו כן החברה שואפת כל העת לפתח ולשפר את המנות, לרבות החלפת מרכיבים וספקים של מרכיבים. מסיבות אלו הערכים התזונתיים של המנות המפורסמים באתר זה הינם ערכים מייצגים, ולכן תיתכן בהם סטייה מסוימת.
  5. שינויים במנות, בהרכבן ו/או בתכולתן, יכולים להיעשות ללא הודעה מוקדמת. 

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפיותכם, באפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו

ביטול עסקה

  1. לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה.
  2. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת על ידי העסק, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאי.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

אחריות כללית בגין פעילות האתר 

  1. האתר לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  2. האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

סמכויות שיפוט

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, האתר יציין זאת במפורש.
אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב, בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

כללי

יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ רשאית לשנות את כללי השימוש, מעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש.
כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד . 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר,
בכל על פי שיקול דעתה. 

שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר יאמי יאמי עולם של טעמים בע"מ.

דילוג לתוכן